ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
19

• ชาย
37

• หญิง
33

รวม
89


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
47

• ไม่ระบุ
38


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
7

• แผนกวิชาบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
1

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
9

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
11

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
12

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
17

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
9

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
9

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
8

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
22

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• รองผู้อำนวยการ
6
• หัวหน้าแผนก
23
• ครูประจำ
20
• พนักงานราชการ(สอน)
16
• ครูอัตราจ้าง
64
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
17
• หัวหน้างาน
47
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
67
• เจ้าหน้าที่
172
• ผู้ช่วยงาน
44
• ผู้ดูแลระบบ
7




ผู้อำนวยการ



นายคฑาวุธ เทพยศ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา




รองผู้อำนวยการ



นายสรพงษ์ ปานบุตร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ



นายชรินทร์ ฟักรักษา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0894602334




หัวหน้าแผนก



นางฐปนิดา ตั้งสุวรรณกูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0869275499
อีเมล์ : thapa_ni@hotmail.com



นายอุเทน บุญธปัญญา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0857343363
อีเมล์ : uten.boon@gmail.com



นายจักรพงษ์ เพชรประดับ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0894611813
อีเมล์ : jakkapong95@gmail.com



นายอำนาจ อยู่รัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0931391859
อีเมล์ : Amnat.yurat2558@gmail.com



นายอนรรฆพนธ์ คลังชำนาญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0959649013
อีเมล์ : anakapon1981@gmail.com



นางสาวสิริกัญญานี อินตา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
โทรศัพท์ : 0849494787
อีเมล์ : aomya27@hotmail.com
ไลน์ไอดี : Kanya



วัชชิราภรณ์ โพธิ์รอด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0932165286



นางสาวศุภรัตน์ แตงน้อย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0817401671
อีเมล์ : katae_3672@hotmail.com



สิปปวิชญ์ บางนาค
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0882533754
ไลน์ไอดี : 0882533754




หัวหน้างาน



นางสาวสุลีพร แก้วพงษ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0636644449



นายยุทธนา ปาคา
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0897021700
อีเมล์ : yuttana0001@hotmail.com



นางสาวมนสิชา มะเรือง
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0892693251
อีเมล์ : krumonsicha1982@gmail.com
ไลน์ไอดี : krunose



นางจรรยาภรณ์ ยิ้มจันทร์
หัวหน้างาน งานการเงิน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาบัญชี
โทรศัพท์ : 0882937306



นางสาวสุภาพร ใยดี
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0872042359
อีเมล์ : supha-dee@windowslive.com



นายอาณัติ อินมั่น
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0824050221
อีเมล์ : minecraftnat2514@gmail.com



นายพิเชษฐ์ เกียรติวิภาค
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0992952471
อีเมล์ : pota_ta1@hotmail.com



ว่าที่ร้อยตรีวรายุทธ บัวอิ่ม
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานความร่วมมือ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0939727132
อีเมล์ : warayut.buaim@gmail.com
ไลน์ไอดี : est1995



นางจีรารัตน์ เป็นสุข
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0947212464
อีเมล์ : sunce.pe@hotmail.com
ไลน์ไอดี : 0894385152



นายภาวิชญ์ แก้วคำอ้าย
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0882932256
อีเมล์ : k.phawit@hotmail.com
ไลน์ไอดี : phawit



นายสมชาย จุลเกตุ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0818868471



ชัชฎาพร อ่อนกล
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0856518499
อีเมล์ : chanika_123@hotmail.com
ไลน์ไอดี : 0856518499



นางสาวจินตนา หมื่นวงษ์เทพ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
โทรศัพท์ : 0922638218
อีเมล์ : manewongthap@gmail.com



ว่าที่ร้อยตรีธนพันธ์ เนียมกลั่น
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 0801158525
อีเมล์ : fodomoment_1@hotmail.com



นางพรมานี บัวแก้ว
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0847050335
อีเมล์ : tum_mang2009@hotmail.com



นายอรรถพร กอก็ศรี
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0819576737
อีเมล์ : Korkosri@gmail.com
ไลน์ไอดี : KORKOSRI



นายพันธ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0896439592



นางสาวดวงกมล แบบกัน
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0612658105
อีเมล์ : kwang_duangkamon@hotmail.com
ไลน์ไอดี : kwang030732



นางสาวนาตยา ศุภจิตรานนท์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0900593750
อีเมล์ : apple_nattaya@hotmail.com




ครูประจำ



นายธนกานต์ แพลอย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า




ครูอัตราจ้าง



พรภิมล ดีเอี่ยม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 085009380
อีเมล์ : may_mint_freelove@hotmail.com
ไลน์ไอดี : mymint085



นายณรงค์ศักดิ์ แย้มวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0629761955
อีเมล์ : nuza53@gmail.com



นายฐิติพงษ์ อ่อนสี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 0956243032
อีเมล์ : mengoppop@gmail.com



ต่อพงศ์ สร้อยสวาท
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0911529586



นางสาวฐิฌาภรณ์ ไฝ่ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0911529377
อีเมล์ : tichaporn.sweetdream@gmail.com



นายชัยยศ ปานจิ๋ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน



นายวีรพร ลอยทับเลิศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0647876559
อีเมล์ : Weeraporn0647876559@gmail.com



วีรพันธ์ พึ่งหวัง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 0910250451



นายภมร บุญจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 0836261448



ลัทธวรรณ น้อยยม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0864424730
อีเมล์ : latthawan280839@gmail.com
ไลน์ไอดี : nanza.28



ถิรพชร กลิ่นจำปา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0642376718



นางสาวผ่องศรี ชูยิ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด



อ่ำแก้ว ตาฟาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0947313788



ณัฏฐณิชา รัตนจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0834115270
อีเมล์ : sning2540@gmail.com
ไลน์ไอดี : natthani3.




ลูกจ้างอัตราจ้าง



นางสาวประภัสสร ไพรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0869355445
อีเมล์ : som_za31@hotmail.com



นางสาวสุชาดา ศรีเกษตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0992943673
อีเมล์ : susuri922@gmail.com



นางสาวริศารัศม์ พิพัฒจินดาสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่



นางสาวพิมชนก เสถียรดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานความร่วมมือ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0629695734



นางสินีรัตน์ คงผดุง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา



นางสาวมุกรวี ยาภิรมย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0954412949
อีเมล์ : kim_nana_mook@hotmail.com



มนัสพร นิลเอม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0629296694
อีเมล์ : manutporn.nut@gmail.com



นางอมรรัตน์ ปานเขียว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0813243437
อีเมล์ : amonrat.off@gmail.com



นายธีระวัฒน์ แท่นทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)



นายสุรเชษฐ นกพึ่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
โทรศัพท์ : 0872100743
อีเมล์ : bird.auto@hotmail.co.th



นางมาลี วิเวก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)



นายจันที พรมหงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)



นายประทุม ทิมคำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)




เจ้าหน้าที่



อมรรัตน์ เทพสุทิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0947372432



มณีฉาย นาคประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0640155463
อีเมล์ : aissy.manee@gmail.com



นางสาวธัญญาภรณ์ จันทร์อินทร์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
โทรศัพท์ : 0921989106



พิษณุ กุลคำ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0966680359



นายยงยุทธ คงผดุง
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0947523417
อีเมล์ : Kru.yongyoot@gmail.com



นายณัฐพล ทิมฉิม
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0954859021



นางพรทิพย์ เชียงจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0846196683
อีเมล์ : cphorntip@gmail.com




ครูฝึกในสถานประกอบการ



รุ้งลาวัลย์ ศรีสังวรณ์
ครูฝึกในสถานประกอบการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์