ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
38

• หญิง
38

รวม
76


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
45

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
23


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6

• แผนกวิชาบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
10

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
10

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
13

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
12

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
14

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
8

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
8

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
5

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2
นายอาณัติชัย จันทิวาสน์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวทิพรัตน์ กวี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายชรินทร์ ฟักรักษา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายนุพล ไชศรีจันทร์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางพรมานี บัวแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอุเทน บุญธปัญญา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายจักรพงษ์ เพชรประดับ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายอำนาจ อยู่รัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายอนรรฆพนธ์ คลังชำนาญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้านางสาวสิริกัญญานี อินตา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาบัญชีนางสาวศุภรัตน์ แตงน้อย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางสาวรัศมี ตาหลวง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวสุลีพร แก้วพงษ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวมนสิชา มะเรือง
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางจรรยาภรณ์ ยิ้มจันทร์
หัวหน้างาน งานการเงินนางสาวสุภาพร ใยดี
หัวหน้างาน งานบัญชีนายนฤชา ลิ่มภูษิตเจริญ
หัวหน้างาน งานพัสดุนายพิเชษฐ์ เกียรติวิภาค
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายจารสินทร์ จันทร์อำพล
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางจีรารัตน์ เป็นสุข
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายภาวิชญ์ แก้วคำอ้าย
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายสมชาย จุลเกตุ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือชัชฎาพร อ่อนกล
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวจินตนา หมื่นวงษ์เทพ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายอาณัติ อินมั่น
หัวหน้างาน งานปกครองนางสาวปรินทร์รัตน์ ภานิชวัชโยธิน
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายพันธ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายอรรถพร กอก็ศรี
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวนาตยา ศุภจิตรานนท์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธนกานต์ แพลอย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายยงยุทธ คงผดุง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางฐปนิดา ตั้งสุวรรณกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวดวงกมล แบบกัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พรภิมล ดีเอี่ยม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายณรงค์ศักดิ์ แย้มวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายยุทธนา ปาคา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสุรเชษฐ นกพึ่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายฐิติพงษ์ อ่อนสี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ต่อพงศ์ สร้อยสวาท
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวฐิฌาภรณ์ ไฝ่ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายชัยยศ ปานจิ๋ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ร้อยตรีธนพันธ์ เนียมกลั่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายวีรพร ลอยทับเลิศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้านางสาวกัญญณิช อ่วมภักดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชีวัชชิราภรณ์ โพธิ์รอด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวรรณา แก้วดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวผ่องศรี ชูยิ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดวิชัย บางนาค
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวศิวาพร สาระเกตุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวประภัสสร ไพรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์นางสาวจริยา ยี่โถ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนางสาวสุชาดา ศรีเกษตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวริศารัศม์ พิพัฒจินดาสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวพิมชนก เสถียรดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสินีรัตน์ คงผดุง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวนิสร เชาว์พรประสิทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางปริศนา ทองสัมฤทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณนางอมรรัตน์ ปานเขียว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวมุกรวี ยาภิรมย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางพรทิพย์ เชียงจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผลนายธีระวัฒน์ แท่นทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางประมวล พูลเกษร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายจันที พรมหงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายประทุม ทิมคำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายระหาด โพธิ์ใจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางมาลี วิเวก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายอดุล เกี่ยวพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายเฉลิม ภูมิเมือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายลวง เสนาะเสียง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)

อมรรัตน์ เทพสุทิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายณัฐพล ทิมฉิม
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ศุภศักดิ์ แสนสุข
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า