ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
38

• หญิง
37

รวม
75


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
45

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
22


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6

• แผนกวิชาบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
10

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
10

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
14

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
13

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
15

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
13

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
8

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
5

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2

เน„เธกเนˆเธฃเธฐเธšเธธ


นายอาณัติชัย จันทิวาสน์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายชรินทร์ ฟักรักษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายพิเชษฐ์ เกียรติวิภาค
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่ชัชฎาพร อ่อนกล
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายธนกานต์ แพลอย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายชัยยศ ปานจิ๋ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวผ่องศรี ชูยิ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด

นางสาวริศารัศม์ พิพัฒจินดาสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสินีรัตน์ คงผดุง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายธีระวัฒน์ แท่นทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายระหาด โพธิ์ใจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางประมวล พูลเกษร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางมาลี วิเวก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายประทุม ทิมคำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายจันที พรมหงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายอดุล เกี่ยวพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายเฉลิม ภูมิเมือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายลวง เสนาะเสียง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)

นายณัฐพล ทิมฉิม
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ศุภศักดิ์ แสนสุข
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า