ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
24

• ชาย
34

• หญิง
31

รวม
89


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• เจ้าหน้าที่ ไม่มี
4

• ครูพิเศษสอน ไม่มี
7

• ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ
1

• ศึกษานิเทศก์ ไม่มี
2

• ผู้บริหาร ชำนาญการ
2

• ผู้บริหาร ไม่มี
13

• ครูผู้ช่วย ไม่มี
4

• พนักงานราชการ (สอน) ชำนาญการ
1

• พนักงานราชการ (สอน) ไม่มี
3

• ไม่มี ไม่มี
53


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
7

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
42

• ไม่ระบุ
40


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8

• แผนกวิชาช่างยนต์
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
7

• แผนกวิชาบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาการตลาด
2

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
3

• งานอาคารสถานที่
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
10

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
7

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
10

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
7

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7

• งานครูที่ปรึกษา
8

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
4

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
29

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าหัวหน้าแผนกว่าที่ร้อยตรีธนพันธ์ เนียมกลั่น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 0801158525
อีเมล์ : fodomoment_1@hotmail.com
ครูประจำนายธีรศักดิ์ ศรีสมบัติ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 0844052858
อีเมล์ : tsreesombat@gmail.com
ไลน์ไอดี : tsreesombat
ครูอัตราจ้างนายพันธ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูพิเศษสอน ไม่มี
โทรศัพท์ : 0896439592นายวีรพร ลอยทับเลิศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้บริหาร ไม่มี
โทรศัพท์ : 0647876559
อีเมล์ : Weeraporn0647876559@gmail.comนายภมร บุญจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้บริหาร ไม่มี
โทรศัพท์ : 0836261448วีรพันธ์ พึ่งหวัง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 0613542011
อีเมล์ : Weeraphun21@hotmail.com
ไลน์ไอดี : weeraphun21นัทที ลำขวัญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูพิเศษสอน ไม่มี
โทรศัพท์ : 0875238239
อีเมล์ : natteeza11@hotmail.co.th
ไลน์ไอดี : 0875238239