ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
17

• ชาย
33

• หญิง
33

รวม
83


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
46

• ไม่ระบุ
33


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
7

• แผนกวิชาบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
1

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
9

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
11

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
12

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
17

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
9

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
9

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
8

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
18

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานอาคารสถานที่หัวหน้างานนายพิเชษฐ์ เกียรติวิภาค
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0992952471
อีเมล์ : pota_ta1@hotmail.com
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวริศารัศม์ พิพัฒจินดาสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0649976989นางสาวพิมชนก เสถียรดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0629695734นางสินีรัตน์ คงผดุง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่นายจักรพงษ์ เพชรประดับ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0894611813
อีเมล์ : jakkapong95@gmail.comว่าที่ร้อยตรีธนพันธ์ เนียมกลั่น
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0801158525
อีเมล์ : fodomoment_1@hotmail.comนายชัยยศ ปานจิ๋ว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงานนายยงยุทธ คงผดุง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0947523417
อีเมล์ : Kru.yongyoot@gmail.comนายอุเทน บุญธปัญญา
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0857343363
อีเมล์ : uten.boon@gmail.com