ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
18

• ชาย
39

• หญิง
34

รวม
91


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• หลักสูตรระยะสั้น
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
45

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
39


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8

• แผนกวิชาช่างยนต์
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
7

• แผนกวิชาบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
1

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
9

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
11

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานปกครอง
11

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
18

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
8

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
9

• งานครูที่ปรึกษา
7

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
22

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4

งานปกครอง


ว่าที่ร้อยตรีธนพันธ์ เนียมกลั่น
หัวหน้างาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0801158525
อีเมล์ : fodomoment_1@hotmail.com

นายอุเทน บุญธปัญญา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0857343363
อีเมล์ : uten.boon@gmail.comนางสาวศุภรัตน์ แตงน้อย
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0817401671
อีเมล์ : katae_3672@hotmail.comนายอนรรฆพนธ์ คลังชำนาญ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0959649013
อีเมล์ : anakapon1981@gmail.comนางพรมานี บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0847050335
อีเมล์ : tum_mang2009@hotmail.comนายจักรพงษ์ เพชรประดับ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0894611813
อีเมล์ : jakkapong95@gmail.comนายพันธ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0896439592นายชัยยศ ปานจิ๋ว
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

นายยงยุทธ คงผดุง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0947523417
อีเมล์ : Kru.yongyoot@gmail.comนายยุทธนา ปาคา
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0897021700
อีเมล์ : yuttana0001@hotmail.comนายวีรพร ลอยทับเลิศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0647876559
อีเมล์ : Weeraporn0647876559@gmail.com