ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
12

• ชาย
39

• หญิง
35

รวม
86


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• หลักสูตรระยะสั้น
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
44

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
34


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
7

• แผนกวิชาบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
1

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
9

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
11

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานปกครอง
11

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
17

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
10

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
8

• งานครูที่ปรึกษา
7

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
8

• งานทะเบียน
1

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
16

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4

งานปกครอง


นางสาวทิพรัตน์ กวี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0813792902นายอุเทน บุญธปัญญา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0857343363นางสาวศุภรัตน์ แตงน้อย
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0817401671นายอนรรฆพนธ์ คลังชำนาญ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0959649013นางพรมานี บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0847050335นายจักรพงษ์ เพชรประดับ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0894611813นายพันธ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0896439592นายชัยยศ ปานจิ๋ว
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

นายยงยุทธ คงผดุง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0947523417นายยุทธนา ปาคา
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0897021700นายวีรพร ลอยทับเลิศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0647876559