ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
17

• ชาย
33

• หญิง
33

รวม
83


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
46

• ไม่ระบุ
33


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
7

• แผนกวิชาบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
1

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
9

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
11

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
12

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
17

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
9

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
9

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
8

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
18

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาหัวหน้างานนางพรมานี บัวแก้ว
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0847050335
อีเมล์ : tum_mang2009@hotmail.com
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวพิมชนก เสถียรดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0629695734อ่ำแก้ว ตาฟาก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0947313788
เจ้าหน้าที่นางสาวจินตนา หมื่นวงษ์เทพ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0644283798
อีเมล์ : manewongthap@gmail.comนายอรรถพร กอก็ศรี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0819576737
อีเมล์ : Korkosri@gmail.com
ไลน์ไอดี : KORKOSRIชัชฎาพร อ่อนกล
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0856518499
อีเมล์ : chanika_123@hotmail.com
ไลน์ไอดี : 0856518499นายยุทธนา ปาคา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0897021700
อีเมล์ : yuttana0001@hotmail.comนายจักรพงษ์ เพชรประดับ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0894611813
อีเมล์ : jakkapong95@gmail.comนายพิเชษฐ์ เกียรติวิภาค
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0992952471
อีเมล์ : pota_ta1@hotmail.comนางสาวดวงกมล แบบกัน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0612658105
อีเมล์ : kwang_duangkamon@hotmail.com
ไลน์ไอดี : kwang030732พรภิมล ดีเอี่ยม
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 085009380
อีเมล์ : may_mint_freelove@hotmail.com
ไลน์ไอดี : mymint085นายณรงค์ศักดิ์ แย้มวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0629761955
อีเมล์ : nuza53@gmail.comสิปปวิชญ์ บางนาค
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0882533754
ไลน์ไอดี : 0882533754นายณัฐพล ทิมฉิม
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0954859021นายชัยยศ ปานจิ๋ว
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงานนางสาวนาตยา ศุภจิตรานนท์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0900593750
อีเมล์ : apple_nattaya@hotmail.comนายวีรพร ลอยทับเลิศ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0647876559
อีเมล์ : Weeraporn0647876559@gmail.com