ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
38

• หญิง
38

รวม
76


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
45

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
23


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6

• แผนกวิชาบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
3

• งานอาคารสถานที่
9

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
10

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
12

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
12

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
14

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
8

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
5

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2

เธ‡เธฒเธ™เนเธ™เธฐเนเธ™เธงเธญเธฒเธŠเธตเธžเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธซเธฒเธ‡เธฒเธ™


ชัชฎาพร อ่อนกล
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวพิมชนก เสถียรดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวทิพรัตน์ กวี
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางฐปนิดา ตั้งสุวรรณกูล
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายอุเทน บุญธปัญญา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายอรรถพร กอก็ศรี
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวศุภรัตน์ แตงน้อย
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายอนรรฆพนธ์ คลังชำนาญ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางพรมานี บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายจักรพงษ์ เพชรประดับ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายอาณัติ อินมั่น
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวรัศมี ตาหลวง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน