ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
38

• หญิง
37

รวม
75


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
45

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
22


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6

• แผนกวิชาบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
10

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
10

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
14

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
13

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
15

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
13

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
8

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
5

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


นายชรินทร์ ฟักรักษา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางปริศนา ทองสัมฤทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวทิพรัตน์ กวี
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายนฤชา ลิ่มภูษิตเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายอุเทน บุญธปัญญา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางจีรารัตน์ เป็นสุข
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายอนรรฆพนธ์ คลังชำนาญ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวมนสิชา มะเรือง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาชัชฎาพร อ่อนกล
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา