ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
38

• หญิง
38

รวม
76


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
45

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
23


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6

• แผนกวิชาบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
10

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
10

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
13

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
12

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
14

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
8

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
8

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
5

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2

เน€เธžเธจเธŠเธฒเธข


นายอาณัติชัย จันทิวาสน์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชรินทร์ ฟักรักษา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายนุพล ไชศรีจันทร์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายอุเทน บุญธปัญญา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายจักรพงษ์ เพชรประดับ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายอำนาจ อยู่รัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายอนรรฆพนธ์ คลังชำนาญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายนฤชา ลิ่มภูษิตเจริญ
หัวหน้างาน งานพัสดุนายพิเชษฐ์ เกียรติวิภาค
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายจารสินทร์ จันทร์อำพล
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายภาวิชญ์ แก้วคำอ้าย
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายสมชาย จุลเกตุ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายอาณัติ อินมั่น
หัวหน้างาน งานปกครองนายพันธ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายอรรถพร กอก็ศรี
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายธนกานต์ แพลอย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายยงยุทธ คงผดุง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายณรงค์ศักดิ์ แย้มวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายยุทธนา ปาคา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสุรเชษฐ นกพึ่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายฐิติพงษ์ อ่อนสี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ต่อพงศ์ สร้อยสวาท
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายชัยยศ ปานจิ๋ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ร้อยตรีธนพันธ์ เนียมกลั่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายวีรพร ลอยทับเลิศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าวิชัย บางนาค
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายธีระวัฒน์ แท่นทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายจันที พรมหงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายประทุม ทิมคำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายระหาด โพธิ์ใจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายเฉลิม ภูมิเมือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายลวง เสนาะเสียง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายอดุล เกี่ยวพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)

นายณัฐพล ทิมฉิม
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ศุภศักดิ์ แสนสุข
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า