ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
38

• หญิง
38

รวม
76


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
45

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
23


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6

• แผนกวิชาบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
3

• งานอาคารสถานที่
9

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
10

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
12

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
12

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
14

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
8

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
5

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2

เน€เธžเธจเธซเธเธดเธ‡


นางสาวทิพรัตน์ กวี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางพรมานี บัวแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสิริกัญญานี อินตา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาบัญชีนางสาวศุภรัตน์ แตงน้อย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางสาวรัศมี ตาหลวง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวสุลีพร แก้วพงษ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวมนสิชา มะเรือง
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางจรรยาภรณ์ ยิ้มจันทร์
หัวหน้างาน งานการเงินนางสาวสุภาพร ใยดี
หัวหน้างาน งานบัญชีนางจีรารัตน์ เป็นสุข
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณชัชฎาพร อ่อนกล
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวจินตนา หมื่นวงษ์เทพ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวปรินทร์รัตน์ ภานิชวัชโยธิน
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวนาตยา ศุภจิตรานนท์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางฐปนิดา ตั้งสุวรรณกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวดวงกมล แบบกัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พรภิมล ดีเอี่ยม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวฐิฌาภรณ์ ไฝ่ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวกัญญณิช อ่วมภักดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชีวัชชิราภรณ์ โพธิ์รอด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวรรณา แก้วดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวผ่องศรี ชูยิ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด

นางสาวศิวาพร สาระเกตุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวประภัสสร ไพรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์นางสาวจริยา ยี่โถ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนางสาวสุชาดา ศรีเกษตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวริศารัศม์ พิพัฒจินดาสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวพิมชนก เสถียรดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสินีรัตน์ คงผดุง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวนิสร เชาว์พรประสิทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางปริศนา ทองสัมฤทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณนางอมรรัตน์ ปานเขียว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวมุกรวี ยาภิรมย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางพรทิพย์ เชียงจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผลนางประมวล พูลเกษร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางมาลี วิเวก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)

อมรรัตน์ เทพสุทิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน