บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
24
• ชาย
34
• หญิง
31
รวม
89


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
7
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
42
• ไม่ระบุ
40


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
2
• หัวหน้าแผนก
8
• ครูประจำ
7
• พนักงานราชการ(สอน)
8
• ครูอัตราจ้าง
22
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
3
• ครูฝึกในสถานประกอบการ
1
• หัวหน้างาน
21
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
11
• เจ้าหน้าที่
32
• ผู้ช่วยงาน
7
• ผู้ดูแลระบบ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8
• แผนกวิชาช่างยนต์
6
• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
7
• แผนกวิชาบัญชี
4
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
• แผนกวิชาการตลาด
2
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2
• งานประชาสัมพันธ์
4
• งานบุคลากร
2
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
3
• งานอาคารสถานที่
7
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1
• งานวางแผนและงบประมาณ
3
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3
• งานความร่วมมือ
10
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
7
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5
• งานปกครอง
10
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
7
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7
• งานครูที่ปรึกษา
8
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
4
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7
• งานทะเบียน
2
• งานวัดผลและประเมินผล
3
• งานสื่อการเรียนการสอน
3
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4
• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2
• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2
• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
73
• มีใบประกอบวิชาชีพ
14
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
2
รวม
89