ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
17
• ชาย
33
• หญิง
33
รวม
83


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
46
• ไม่ระบุ
33


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
5
• หัวหน้าแผนก
18
• ครูประจำ
14
• พนักงานราชการ(สอน)
16
• ครูอัตราจ้าง
52
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
12
• ครูฝึกในสถานประกอบการ
2
• หัวหน้างาน
50
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
54
• เจ้าหน้าที่
168
• ผู้ช่วยงาน
32
• ผู้ดูแลระบบ
6


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9
• แผนกวิชาช่างยนต์
6
• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
7
• แผนกวิชาบัญชี
5
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
• แผนกวิชาการตลาด
3
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
1
• งานประชาสัมพันธ์
6
• งานบุคลากร
3
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
4
• งานอาคารสถานที่
9
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1
• งานวางแผนและงบประมาณ
3
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3
• งานความร่วมมือ
11
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4
• งานปกครอง
12
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
17
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
9
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
9
• งานครูที่ปรึกษา
6
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
8
• งานทะเบียน
2
• งานวัดผลและประเมินผล
2
• งานสื่อการเรียนการสอน
3
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5
• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2
• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2
• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
72
• มีใบประกอบวิชาชีพ
10
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
1
รวม
83