ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี11718

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ141832

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง582280

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์89796

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์51217

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ51621

ปวช.2การบัญชีการบัญชี33841

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ61521

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง58866

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์57057

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์61319

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ42226

ปวช.3การบัญชีการบัญชี53439

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ61218

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง38341

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์48048

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์22325

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ5510

ปวส.1การตลาดการตลาด31518

ปวส.1การบัญชีการบัญชี35760

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์52153

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล132336

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง49352

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ279

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม15419

ปวส.2การตลาดการตลาด51520

ปวส.2การบัญชีการบัญชี13536

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ212142

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์60363

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง52456

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ61117

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม22325


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.117292264

ปวช.213496230

ปวช.312457181

ปวส.1137110247

ปวส.216792259

รวม7344471181