ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี54045

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ131730

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง53356

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์71273

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์25227

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ5712

ปวช.2การตลาดการตลาด336

ปวช.2การบัญชีการบัญชี12829

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ132841

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง28230

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์53053

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์10717

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ055

ปวช.3การตลาดการตลาด415

ปวช.3การบัญชีการบัญชี02525

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ101323

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง20020

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์60060

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์15217

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ336

ปวส.1การตลาดการตลาด9817

ปวส.1การบัญชีการบัญชี94857

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ181634

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์42042

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง57259

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ8715

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11011

ปวส.2การตลาดการตลาด3710

ปวส.2การบัญชีการบัญชี74350

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ121729

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์30030

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง31132

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ123

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม10010


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.117271243

ปวช.210873181

ปวช.311244156

ปวส.115481235

ปวส.29470164

รวม640339979