ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี11617

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ131427

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง582179

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์86793

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์51217

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ41418

ปวช.2การบัญชีการบัญชี33841

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ71522

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง57865

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์56056

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์61319

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ42226

ปวช.3การบัญชีการบัญชี53338

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ61117

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง35338

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์43043

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์21021

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ5510

ปวส.1การตลาดการตลาด31518

ปวส.1การบัญชีการบัญชี35558

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์53154

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล132033

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง49251

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ246

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม14418

ปวส.2การตลาดการตลาด51520

ปวส.2การบัญชีการบัญชี13233

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ202141

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์58361

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง50353

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ61016

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม20323


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.116784251

ปวช.213396229

ปวช.311552167

ปวส.1137101238

ปวส.216087247

รวม7124201132