ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี64349

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ141529

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง50454

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์78280

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์25328

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ6814

ปวช.2การตลาดการตลาด448

ปวช.2การบัญชีการบัญชี24042

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ163854

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง32234

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์65065

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์10717

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ055

ปวช.3การตลาดการตลาด516

ปวช.3การบัญชีการบัญชี02828

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111728

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง24024

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์76076

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์20222

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ336

ปวส.1การตลาดการตลาด8816

ปวส.1การบัญชีการบัญชี114152

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ181533

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์36036

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง55156

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ6612

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม808

ปวส.2การตลาดการตลาด3912

ปวส.2การบัญชีการบัญชี84755

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ211940

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์41041

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง40141

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ145

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11011


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.117975254

ปวช.212996225

ปวช.313951190

ปวส.114271213

ปวส.212580205

รวม7143731087