ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี33841

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ61420

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง65772

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์71071

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์61723

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ42226

ปวช.2การบัญชีการบัญชี53338

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ61016

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง34337

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์43043

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์20020

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ5510

ปวช.3การตลาดการตลาด202

ปวช.3การบัญชีการบัญชี044

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ246

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง505

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์16016

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์639

ปวส.1การตลาดการตลาด51520

ปวส.1การบัญชีการบัญชี13334

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ222143

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์58361

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง52355

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ51015

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม21324

ปวส.2การบัญชีการบัญชี033

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ213

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์12012

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง314

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ516

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม303


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.115598253

ปวช.211351164

ปวช.3311142

ปวส.116488252

ปวส.225631

รวม488254742