ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี34750

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ61824

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง701383

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์83184

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์71724

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ42529

ปวช.2การบัญชีการบัญชี53338

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ71017

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง35338

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์44044

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์20020

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ5510

ปวช.3การตลาดการตลาด336

ปวช.3การบัญชีการบัญชี13031

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ101323

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง30232

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์47047

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์10717

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ055

ปวส.1การตลาดการตลาด71724

ปวส.1การบัญชีการบัญชี13536

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ242145

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์60363

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง54357

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ51015

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม21324

ปวส.2การตลาดการตลาด6713

ปวส.2การบัญชีการบัญชี94150

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ181129

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์35035

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง51253

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ6511

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม10010


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1173121294

ปวช.211651167

ปวช.310160161

ปวส.117292264

ปวส.213566201

รวม6973901087