ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด448

ปวช.1การบัญชีการบัญชี24042

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111829

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง41243

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์51051

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์101020

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ055

ปวช.2การตลาดการตลาด415

ปวช.2การบัญชีการบัญชี02323

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ143145

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง20020

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์73073

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์16218

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ336

ปวช.3การตลาดการตลาด224

ปวช.3การบัญชีการบัญชี33538

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111021

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง26026

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์49049

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์15015

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ347

ปวส.1การตลาดการตลาด3912

ปวส.1การบัญชีการบัญชี84149

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ131730

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์35035

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง39140

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ145

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11011

ปวส.2การตลาดการตลาด156

ปวส.2การบัญชีการบัญชี55257

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ222244

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์25025

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง35237

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม6511


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.111979198

ปวช.213060190

ปวช.310951160

ปวส.111072182

ปวส.29486180

รวม562348910