ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี11617

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ131528

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง582179

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์87794

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์51217

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ41519

ปวช.2การบัญชีการบัญชี33841

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ71522

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง57865

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์57057

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์61319

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ42226

ปวช.3การบัญชีการบัญชี53338

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ61117

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง35338

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์45045

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์21122

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ5510

ปวส.1การตลาดการตลาด31518

ปวส.1การบัญชีการบัญชี35558

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์53154

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล132134

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง49251

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ246

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม14418

ปวส.2การตลาดการตลาด51520

ปวส.2การบัญชีการบัญชี13435

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ202141

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์58361

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง50454

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ61016

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม22325


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.116886254

ปวช.213496230

ปวช.311753170

ปวส.1137102239

ปวส.216290252

รวม7184271145