ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี33942

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ61420

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง65974

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์71071

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์61723

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ42226

ปวช.2การบัญชีการบัญชี53338

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ61016

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง34337

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์43043

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์20020

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ5510

ปวช.3การตลาดการตลาด235

ปวช.3การบัญชีการบัญชี12829

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ101323

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง29231

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์44044

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์10717

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ055

ปวส.1การตลาดการตลาด51520

ปวส.1การบัญชีการบัญชี13334

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ232144

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์58361

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง52355

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ51015

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม21324

ปวส.2การตลาดการตลาด6612

ปวส.2การบัญชีการบัญชี84250

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ171128

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์34034

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง50252

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ6410

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม10010


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1155101256

ปวช.211351164

ปวช.39658154

ปวส.116588253

ปวส.213165196

รวม6603631023