ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี64551

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ131831

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง56460

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์78280

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์25328

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ6814

ปวช.2การตลาดการตลาด336

ปวช.2การบัญชีการบัญชี13637

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ153449

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง30232

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์57057

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์9817

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ055

ปวช.3การตลาดการตลาด516

ปวช.3การบัญชีการบัญชี02828

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111627

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง24024

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์76076

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์19221

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ336

ปวส.1การตลาดการตลาด9817

ปวส.1การบัญชีการบัญชี94453

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ181634

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์40040

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง57158

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ8614

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม909

ปวส.2การตลาดการตลาด3912

ปวส.2การบัญชีการบัญชี84654

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ161834

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์39039

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง37138

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ134

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม909


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.118480264

ปวช.211588203

ปวช.313850188

ปวส.115075225

ปวส.211377190

รวม7003701070